ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
                       ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด