« เมษายน 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ด้านสวัสดิการ
ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2566
ทุนสงเคราะห์สมาชิกกรณีประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. 2564
การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564
ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้เป็นหนี้ที่ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2563
ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2562
ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2560
     
ด้านสวัสดิการ (ยกเลิก)
ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2565
การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2556
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2556
ว่าด้วย ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2560
ว่าด้วย ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้คาประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2556
ว่าด้วย ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2556
ว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 2544
ว่าด้วย การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ พ.ศ.2546
ว่าด้วย ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 2551
ว่าด้วย การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 2545
อ่านทั้งหมด     
ด้านสวัสดิการ
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
รายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2566
รายชื่อการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการสูงวัยสุขใจ
โครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการกรณีเกิดอุบัติเหตุ
     
ด้านสวัสดิการ (หมดอายุ)
โครงการสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นแก่สมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปี 2565
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
รายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิก พ.ศ. 2563
เรื่อง โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านทั้งหมด     
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
แก่สมาชิกปกติ
ร้อยละ 6.00
 
 ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.00
 สามัญ ร้อยละ 6.00
   - สามัญปกติ ร้อยละ 5.50
   - เงินกู้ไม่เกินทุนเรีอนหุ้น ร้อยละ 5.25
   - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
(โครงการ)
ร้อยละ 4.25
 
   - เงินกู้เพื่อการศึกษาต่อ
ของสมาชิก
ร้อยละ 4.00
 
   - เงินกู้เพื่อสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล
ร้อยละ 4.00
 
   - เงินกู้เพื่อสวัสดิการกรณี
เกิดอุบัติเหตุ
ร้อยละ 4.00
 
   - สินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ ร้อยละ 3.50
   - เงินกู้เพื่อชำระหนี้ในฐานะ
ผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 0.25
  พิเศษ
ร้อยละ 5.50
 
.
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
 
 ระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน)
 
ร้อยละ
3.00 - 4.25
 ระยะยาว (เกิน 12 เดือน
แต่ไม่เกิน 60 เดือน)
ร้อยละ
3.00 - 4.50
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์
ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ 
ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน 
ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน
ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน
ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]