« พฤษภาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ
โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโควิด (30 เม.ย. 2564)
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) พ.ศ.2564 (22 มี.ค. 2564)
โครงการสินเชื่อสุขใจ (22 มี.ค. 2564)
โครงการเงินกู้ไม่เกินค่าหุ้น (22 มี.ค. 2564)
มาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19 รอบที่ี 2 (25 ก.พ. 2564)
หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก (25 ก.พ. 2564)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายงานผลการนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564 - 2565 (23 ธ.ค. 2563)
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2565 (27 พ.ย. 2563)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัว ผู้สมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์์ ประจำปี 2564 - 2565 (26 ต.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์ พ.ศ. 2563 สำหรับสมาชิกสามัญพนักงานราชการ (26 ต.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์ พ.ศ. 2563 สำหรับสมาชิกสามัญ (26 ต.ค. 2563)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 2564 – 2565 และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (29 ก.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 (29 ก.ย. 2563)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง กรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ (29 ก.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (29 ก.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิก พ.ศ. 2563 (1 ก.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก (23 ก.ค. 2563)
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมแก่สมาชิก ปี 2563 (23 ก.ค. 2563)
โครงการสหกรณ์ร่วมใจชุบชีวิตผู้ยากไร้ ปี 2563 (23 ก.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 (23 ก.ค. 2563)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ถัดไป>>
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : cadcoop@cad.go.th