« กุมภาพันธ์ 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง รายงานผลการนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง เงินรับฝาก (27 ธ.ค. 2562)
รายชื่อ เลขประจำตัว ผู้สมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2563 (25 ต.ค. 2562)
แจ้งวันหยุดสหกรณ์ (17 ต.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง โครงการสูงวัยสุขใจ (24 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง โครงการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ที่มีการประกอบอาชีพเสริมดีเด่น (24 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 (23 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (23 ก.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 2563 – 2564 และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (19 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ (14 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง โครงการลดภาระค่าใช้จ่ายสินเชื่อเพื่อการเคหะ พ.ศ. 2562 (สมาชิกสามัญที่เป็นพนักงานราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) (7 ก.ย. 2562)
แบบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ 24 เดือน (9 ส.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง โครงการส่งเสริมเงินออม พ.ศ. 2562 (9 ส.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 (31 ก.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 (31 ก.ค. 2562)
แบบคำขอกู้เงินกู้สามัญ (โครงการสินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ) (28 พ.ค. 2562)
แบบคำขอกู้เงินกู้สามัญ (28 พ.ค. 2562)
ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2562 (16 พ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง โครงการสินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ พ.ศ. 2562 (16 พ.ค. 2562)
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2562 (14 พ.ค. 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 2.00
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2628 5240 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5309 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5308
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : cadcoop@cad.go.th