« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
    1  

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 35
รายงานผลการนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมสหกรณ์ และผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำปี 2567 - 2568
เชิญชวนสมาชิกเป็นเพื่อน Line office สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ปี 2566
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2566
ประกาศรายชื่ เลขประจำตัว ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2567 - 2568
ขอปรับเพิ่มค่าเบื้ยประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
ข้อบังคับประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2565 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566)
อ่านทั้งหมด     
ผู้ตรวจการสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์
วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ตรวจการสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 2
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหรณ์ จำกัด จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 2
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้สมาชิกรับทราบ และร่วมกันพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเรื่องต่างๆ ของสหกรณ์ ในโอกาสนี้ ยังได้จับรางวัลเพื่อคืนกำไรให้กับสมาชิกสหกรณ์อีกด้วย ณ ห้องประชุมคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
นับคะแนนสรรหาประธานและคณะกรรมการดำเนินการโดยวิธีเปิดเผย
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการนับคะแนนสรรหาโดยวิธีเปิดเผย มีสักขีพยานในการนับคะแนน พร้อมถ่ายทอดผ่าน Video Conference การนับคะแนนให้สมาชิกได้ติดตามตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ
อ่านทั้งหมด     
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]