« กุมภาพันธ์ 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภาพ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
    1  

ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ "กำหนดโครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิก สามวัย”
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ "กำหนดโครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิก สามวัย” แผนการมีส่วนร่วมกับสมาชิก เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์และสมาชิก ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ "กำหนดโครงการบุคลากรของสหกรณ์สู่จริยธรรมสหกรณ์”
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ "กำหนดโครงการบุคลากรของสหกรณ์สู่จริยธรรมสหกรณ์” แผนพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรสหกรณ์ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสู่จริยธรรมสหกรณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ “กำหนดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสหกรณ์สู่จริยธรรมสหกรณ์”
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ “กำหนดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสหกรณ์สู่จริยธรรมสหกรณ์” แผนพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สามารถกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสมตามหลัก ธรรมาภิบาลสู่จริยธรรมสหกรณ์ ณ สวนนพรัตน์ อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้กำหนด “โครงการส่งเสริมวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พ.ศ. 2561 – 2563 ได้กำหนด “โครงการส่งเสริมวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาบุคลาการสหกรณ์ กลยุทธ์เสริมสร้างความรู้บุคลากรและสมาชิก โครงการดังกล่าวสหกรณ์ได้ออกพบสมาชิก ใน พื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 8-9 เพื่อรับฟังความคิดเห็นสมาชิก ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม ลีการ์เด้น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561
บริจาคเงิน "โครงการสหกรณ์ร่วมใจชุบชีวิตผู้ยากไร้ มูลนิธิขาเทียม
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้นำเงินบริจาคให้มูลนิธิขาเทียม "โครงการสหกรณ์ร่วมใจชุบชีวิตผู้ยากไร มูลนิธิขาเทียม" ปี 2559 - 2560 โดยมียอดบริจาค จำนวน 69,000.00 บาท
อ่านทั้งหมด     
ปี 2561ปี 2560 
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ข้อมูล มิถุนายน 2561)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ข้อมูล พฤษภาคม 2561)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ข้อมูล เมษายน 2561)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2561 (ข้อมูล มีนาคม 2561)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2561 (ข้อมูล กุมภาพันธ์ 2561)
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ข้อมูล มกราคม 2561)
อ่านทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
.
จำนวนผู้ออนไลน์ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 2.00
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2628 5240 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5309 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5308
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : cadcoop@cad.go.th