« เมษายน 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เอกสารสหกรณ์

เอกสารเกี่ยวกับสถานภาพสมาชิก
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ (สำหรับพนักงานราชการ)
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
แบบใบลาออกสมาชิก
     
เอกสารเกี่ยวกับการขอเปิดบัญชี
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินเจริญ
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
แบบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ 24 เดือน
     
เอกสารเกี่ยวกับเงินกู้
คำขอกู้เงินสามัญ
การบรรเทาความเดือดร้อนผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์
คำขอกู้เงินสามัญ (โครงการสินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ)
หนังสือสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายหนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญ
แบบรายงานการสอบสวนคำขอกู้และตรวจสอบหลักประกันเงินกู้พิเศษ
แบบคำขอกู้ฉุกเฉิน
แบบคำขอกู้เงินพิเศษ
แบบหนังสือขอนำส่งเงินชำระหนี้ต่อสหกรณ์ด้วยตนเอง (หนังสือยินยอมหน่วยพิเศษ)
แบบขอผ่อนผันการส่งเงินจนกว่าจะรับบำนาญ
แบบคำขอเปลี่ยนแบบหลักประกัน
     
เอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการ_เงินสงเคราะห์
แบบขอรับความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก
คำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
หนังสือระบุตัวผู้รับผลประโยชน์
แบบคำขอรับเงินสูงวัยสุขใจ
แบบคำขอรับสวัสดิการสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต
แบบขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เป็นหนี้ที่ถึงแก่กรรม
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
     
เอกสารอื่นๆ
แบบแสดงตนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
แบบใบนำส่ง
แบบแจ้งความประสงค์
     
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
แก่สมาชิกปกติ
ร้อยละ 6.00
 
 ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.00
 สามัญ ร้อยละ 6.00
   - สามัญปกติ ร้อยละ 5.50
   - เงินกู้ไม่เกินทุนเรีอนหุ้น ร้อยละ 5.25
   - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
(โครงการ)
ร้อยละ 4.25
 
   - เงินกู้เพื่อการศึกษาต่อ
ของสมาชิก
ร้อยละ 4.00
 
   - เงินกู้เพื่อสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล
ร้อยละ 4.00
 
   - เงินกู้เพื่อสวัสดิการกรณี
เกิดอุบัติเหตุ
ร้อยละ 4.00
 
   - สินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ ร้อยละ 3.50
   - เงินกู้เพื่อชำระหนี้ในฐานะ
ผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 0.25
  พิเศษ
ร้อยละ 5.50
 
.
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
 
 ระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน)
 
ร้อยละ
3.00 - 4.25
 ระยะยาว (เกิน 12 เดือน
แต่ไม่เกิน 60 เดือน)
ร้อยละ
3.00 - 4.50
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์
ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ 
ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน 
ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน
ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน
ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]