« ธันวาคม 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เอกสารสหกรณ์

เอกสารเกี่ยวกับสถานภาพสมาชิก
สมัครสมาชิกสามัญ พนักงานราชการ
สมัครสมาชิกสามัญ
สมัครสมาชิกสมทบ
แบบใบลาออกสมาชิก
     
เอกสารเกี่ยวกับการขอเปิดบัญชี
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินเจริญ
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
แบบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ 24 เดือน
     
เอกสารเกี่ยวกับเงินกู้
การบรรเทาความเดือดร้อนผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ พ.ศ.2562
คำขอกู้เงินสามัญ (โครงการสินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ)
หนังสือสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายหนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญ
แบบคำขอกู้เงินสามัญ 2563
แบบรายงานการสอบสวนคำขอกู้และตรวจสอบหลักประกันเงินกู้พิเศษ
แบบคำขอกู้ฉุกเฉิน
แบบคำขอกู้เงินพิเศษ
แบบหนังสือขอนำส่งเงินชำระหนี้ต่อสหกรณ์ด้วยตนเอง (หนังสือยินยอมหน่วยพิเศษ)
แบบขอผ่อนผันการส่งเงินจนกว่าจะรับบำนาญ
แบบคำขอเปลี่ยนแบบหลักประกัน
     
เอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการ_เงินสงเคราะห์
หนังสือระบุตัวผู้รับผลประโยชน์
แบบคำขอรับเงินสูงวัยสุขใจ
แบบคำขอรับสวัสดิการสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต
ขอรับความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก
แบบขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เป็นหนี้ที่ถึงแก่กรรม
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
     
เอกสารอื่นๆ
แบบแสดงตนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
แบบใบนำส่ง
แบบแจ้งความประสงค์
     
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]