« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด

.....ประกาศ.....                                                                                 
ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2566
โครงการเงินกู้ที่ไม่เกินค่าหุ้น ปี 2566
โครงการสินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ ปี 2566
การให้เงินกู้แก่สมาฃิก พ.ศ.2565
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564
หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก ปี 2564
หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก ปี 2563
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563
อ่านทั้งหมด     
ด้านเงินรับฝาก
การรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์และประเภทประจำ พ.ศ.2565
เรื่อง โครงการส่งเสริมเงินออม พ.ศ. 2562
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสินเจริญ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561
เรื่อง โครงการส่งเสริมเงินออมในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ ปีที่ 25
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559
เรื่อง โครงการส่งเสริมเงินออมในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์
เรื่อง โครงการเตือนแห่งการออมเพื่อชีวิตที่พอเพียง พ.ศ.2554
อ่านทั้งหมด     
ด้านสวัสดิการ
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
รายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2566
รายชื่อการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการสูงวัยสุขใจ
โครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการกรณีเกิดอุบัติเหตุ
อ่านทั้งหมด     
ด้านอื่นๆ
รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 2566-2567
การขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปี 2565
การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 2566-2567 และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ
การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2565-2566
ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายงานผลการนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564 - 2565
อ่านทั้งหมด     
.....ประกาศหมดอายุ.....คลิ๊ก                                                                       
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]