« พฤษภาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด

.....ประกาศ.....                                                                                 
ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโควิด
โครงการเงินกู้ไม่เกินค่าหุ้น
โครงการสินเชื่อสุขใจ
มาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19 รอบที่ี 2
หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์ พ.ศ. 2563 สำหรับสมาชิกสามัญพนักงานราชการ
ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์ พ.ศ. 2563 สำหรับสมาชิกสามัญ
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก
อ่านทั้งหมด     
ด้านเงินรับฝาก
เรื่อง เงินรับฝาก
เรื่อง โครงการส่งเสริมเงินออม พ.ศ. 2562
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสินเจริญ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561
เรื่อง โครงการส่งเสริมเงินออมในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ ปีที่ 25
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559
เรื่อง โครงการส่งเสริมเงินออมในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์
เรื่อง โครงการเตือนแห่งการออมเพื่อชีวิตที่พอเพียง พ.ศ.2554
อ่านทั้งหมด     
ด้านสวัสดิการ
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิก พ.ศ. 2563
เรื่อง โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมแก่สมาชิก ปี 2563
เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
เรื่อง โครงการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ที่มีการประกอบอาชีพเสริมดีเด่น
เรื่อง โครงการสูงวัยสุขใจ
อ่านทั้งหมด     
ด้านอื่นๆ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายงานผลการนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564 - 2565
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2565
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัว ผู้สมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์์ ประจำปี 2564 - 2565
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 2564 – 2565 และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง กรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ
โครงการสหกรณ์ร่วมใจชุบชีวิตผู้ยากไร้ ปี 2563
เรื่อง รายงานผลการนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
รายชื่อ เลขประจำตัว ผู้สมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2563
อ่านทั้งหมด     
.....ประกาศหมดอายุ.....คลิ๊ก                                                                       
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : cadcoop@cad.go.th