« มิถุนายน 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด

.....ประกาศ.....                                                                                 
ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
การบรรเทาความเดือดร้อนผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ พ.ศ. 2562
โครงการสินเชื่อเพื่อพลิกฟื้นคืนชีวีสู่วิถีพอเพียง พ.ศ. 2567
เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงิน พ.ศ. 2567
โครงการสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2567 สำหรับสมาชิกสามัญ-พรก.
โครงการสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2567 สำหรับสมาชิกสามัญ
เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงิน พ.ศ. 2567
หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2566
โครงการเงินกู้ที่ไม่เกินค่าหุ้น ปี 2566
อ่านทั้งหมด     
ด้านเงินรับฝาก
การรับเงินฝากออมทรัพย์สินเพิ่มพูน พ.ศ. 2567
การรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์และประเภทประจำ พ.ศ.2565
เรื่อง โครงการส่งเสริมเงินออม พ.ศ. 2562
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสินเจริญ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561
เรื่อง โครงการส่งเสริมเงินออมในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ ปีที่ 25
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559
เรื่อง โครงการส่งเสริมเงินออมในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์
อ่านทั้งหมด     
ด้านสวัสดิการ
ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2567
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมแก่สมาชิก ปี 2567
โครงการทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสมาชิก ประจำปี 2567
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
รายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2566
รายชื่อการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการสูงวัยสุขใจ
โครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการกรณีเกิดอุบัติเหตุ
อ่านทั้งหมด     
ด้านอื่นๆ
โครงการส่งเสริมสมาชิกสร้างความดีเพื่อสังคม ปี 2567
รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 2566-2567
การขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปี 2565
การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 2566-2567 และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ
การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2565-2566
ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ
อ่านทั้งหมด     
.....ประกาศหมดอายุ.....คลิ๊ก                                                                       
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
แก่สมาชิกปกติ
ร้อยละ 6.00
 
 ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.00
 สามัญ ร้อยละ 6.00
   - สามัญปกติ ร้อยละ 5.50
   - เงินกู้ไม่เกินทุนเรีอนหุ้น ร้อยละ 5.25
   - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
(โครงการ)
ร้อยละ 4.25
 
   - เงินกู้เพื่อการศึกษาต่อ
ของสมาชิก
ร้อยละ 4.00
 
   - เงินกู้เพื่อสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล
ร้อยละ 4.00
 
   - เงินกู้เพื่อสวัสดิการกรณี
เกิดอุบัติเหตุ
ร้อยละ 4.00
 
   - สินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ ร้อยละ 3.50
   - เงินกู้เพื่อชำระหนี้ในฐานะ
ผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 0.25
  พิเศษ
ร้อยละ 5.50
 
.
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
 
 ระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน)
 
ร้อยละ
3.00 - 4.25
 ระยะยาว (เกิน 12 เดือน
แต่ไม่เกิน 60 เดือน)
ร้อยละ
3.00 - 4.50
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์
ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ 
ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน 
ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน
ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน
ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]