« กุมภาพันธ์ 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด

.....ประกาศ.....                                                                                 
ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
ประกาศ เรื่อง โครงการลดภาระค่าใช้จ่ายสินเชื่อเพื่อการเคหะ พ.ศ. 2562 (สมาชิกสามัญที่เป็นพนักงานราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562
เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562
เรื่อง โครงการสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดิน และ/หรือ ปรับปรุง ซื้อ สร้าง ที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2561
เรื่อง โครงการเงินกู้ที่ไม่เกินค่าหุ้น พ.ศ. 2561
เรื่อง โครงการลดภาระค่าใช้จ่ายสินเชื่อเพื่อการเคหะ พ.ศ. 2561
เรื่อง การให้เงินกู้สำหรับสมาชิกสมทบ
อ่านทั้งหมด     
ด้านเงินรับฝาก
เรื่อง เงินรับฝาก
เรื่อง โครงการส่งเสริมเงินออม พ.ศ. 2562
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสินเจริญ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561
เรื่อง โครงการส่งเสริมเงินออมในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ ปีที่ 25
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559
เรื่อง โครงการส่งเสริมเงินออมในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์
เรื่อง โครงการเตือนแห่งการออมเพื่อชีวิตที่พอเพียง พ.ศ.2554
อ่านทั้งหมด     
ด้านสวัสดิการ
เรื่อง โครงการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ที่มีการประกอบอาชีพเสริมดีเด่น
เรื่อง โครงการสูงวัยสุขใจ
เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562
เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
เรื่อง โครงการสินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ พ.ศ. 2562
เรื่อง โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมแก่สมาชิก ปี 2562
เรื่อง โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิก พ.ศ. 2562
เรื่อง โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านทั้งหมด     
ด้านอื่นๆ
เรื่อง รายงานผลการนับคะแนนผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
รายชื่อ เลขประจำตัว ผู้สมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2563
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 2563 – 2564 และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
เรื่อง ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ
เรื่อง โครงการสหกรณ์ร่วมใจชุบชีวิตผู้ยากไร้ ปี 2562
เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัว ผู้สมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2562
เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เพื่อสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ
เรื่อง กรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ
อ่านทั้งหมด     
.....ประกาศหมดอายุ.....คลิ๊ก                                                                       
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 2.00
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2628 5240 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5309 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5308
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : cadcoop@cad.go.th