« มิถุนายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด

.....ระเบียบที่ถือใช้.....                                                                                 
ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) พ.ศ.2564
ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563
การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ.2562
     
ด้านเงินรับฝาก
การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2565
เงินฝากสัจจะออมทรัพย์ 24 เดือน พ.ศ.2564
เงินฝากออมทรัพย์สินเจริญ พ.ศ.2564
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2565
การรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์และประเภทประจำ พ.ศ.2565
     
ด้านการถือหุ้น
หุ้นของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564
ว่าด้วย หุ้นของสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2561
     
ด้านสวัสดิการ
ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2565
การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก
การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2564
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564
ว่าด้วย การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก พ.ศ. 2563
ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้เป็นหนี้ที่ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2563
ว่าด้วย ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2562
ว่าด้วย ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2560
     
ด้านอื่นๆ
ทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2565
ที่ปรึกษา พ.ศ.2564
ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2565
ว่าด้วย การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2561
ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2556
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2556
     
ด้านสมาชิก
ว่าด้วย การรับสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2562
ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2557
ว่าด้วย การโอนสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2556
ว่าด้วย สมาชิกสมทบ 2553
     
.....ระเบียบที่ยกเลิก.....คลิ๊ก                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าsaving_infor2
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]