« กุมภาพันธ์ 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด

.....ระเบียบที่ถือใช้.....                                                                                 
ด้านเงินให้สมาชิกกู้ยืม
ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2562
ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561
     
ด้านเงินรับฝาก
ว่าด้วย เงินฝากสัจจะออมทรัพย์ 24 เดือน พ.ศ.2558
ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2556
ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2556
ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์สินเจริญ พ.ศ. 2556
ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2556
     
ด้านการถือหุ้น
ว่าด้วย หุ้นของสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2561
ว่าด้วย หุ้นของสมาชิกสมทบ พ.ศ.2561
ว่าด้วย หุ้นของสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2557
ว่าด้วย หุ้นของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2557
     
ด้านสวัสดิการ
ว่าด้วย ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2562
ว่าด้วย การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก พ.ศ. 2561
ว่าด้วย ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2560
ว่าด้วย ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้เป็นหนี้ที่ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2556
ว่าด้วย การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2556
ว่าด้วย ทุนสงเคราะห์สมาชิกกรณีประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. 2556
ว่าด้วย การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2556
ว่าด้วย การสงเคราะห์สมาชิกกรณีประสบอุบัติเหตุ 2552
     
ด้านอื่นๆ
ว่าด้วย การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2561
ว่าด้วย การไปปฏิบัติงานและการเบิกค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และบุคคลอื่นที่ทําประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ พ.ศ. 2561
ว่าด้วย การสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2560
ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2556
ว่าด้วย ที่ปรึกษา พ.ศ. 2556
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2556
     
ด้านสมาชิก
ว่าด้วย การรับสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2562
ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2557
ว่าด้วย การโอนสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2556
ว่าด้วย สมาชิกสมทบ 2553
     
.....ระเบียบที่ยกเลิก.....คลิ๊ก                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าsaving_infor2
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00
 ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00
 สามัญ
    - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
    - เงินกู้เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงิน
    - เงินกู้เพื่อความจำเป็น
ในการดำรงชีพ
    - เงินกู้เพื่อชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 5.50
 
ร้อยละ 5.75
 
ร้อยละ 4.00
  พิเศษ ร้อยละ 5.50
  .
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ร้อยละ
4.00 - 5.50
   
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ  ร้อยละ 2.00
 ประจำ    3 เดือน  ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2628 5240 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5309 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5308
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : cadcoop@cad.go.th