« เมษายน 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมทำบุญชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (28 ก.พ. 2567)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ร่วมทำบุญชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ (23 ก.พ. 2567)
วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ตรวจการสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 2 (23 ก.พ. 2567)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหรณ์ จำกัด จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 2
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (30 ม.ค. 2567)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้สมาชิกรับทราบ และร่วมกันพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเรื่องต่างๆ ของสหกรณ์ ในโอกาสนี้ ยังได้จับรางวัลเพื่อคืนกำไรให้กับสมาชิกสหกรณ์อีกด้วย ณ ห้องประชุมคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
นับคะแนนสรรหาประธานและคณะกรรมการดำเนินการโดยวิธีเปิดเผย (22 ธ.ค. 2566)
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการนับคะแนนสรรหาโดยวิธีเปิดเผย มีสักขีพยานในการนับคะแนน พร้อมถ่ายทอดผ่าน Video Conference การนับคะแนนให้สมาชิกได้ติดตามตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ
กรรมการสรรหาเปิดตู้ไปรษณีย์ที่รับบัตรลงคะแนน ณ ที่ทำการไปรษณีย์บางลำพูบน (22 ธ.ค. 2566)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. กรรมการสรรหา ได้ดำเนินการเปิดตู้ไปรษณีย์ที่รับบัตรลงคะแนน ณ ที่ทำการไปรษณีย์บางลำพูบน และได้นำบัตรมาจัดเก็บในที่ปลอดภัยโดยมีการลงลายมือชื่อบนกล่องจัดเก็บ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้ส่งมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ และมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (22 ธ.ค. 2566)
วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นางพิศมัย หาดสืบวงษ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้นำเงินบริจาคส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ และมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ซึ่งสหกรณ์ได้เชิญชวนสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินตามจิตศรัทธา ตามโครงการส่งเสริมสมาชิกสร้างความดีเพื่อสังคม ปี 2566 เพื่อให้สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เป็นการเสริมสร้างพลังบวกให้สังคมอยู่อย่างมีความสุข
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด (18 ธ.ค. 2566)
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 นางสุภชาดา เจียรนัยกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีมติไว้ รับทราบผลการตรวจสอบกิจการ รับทราบผลการสอบบัญชีระหว่างปี เรื่องเสนอเพื่อทราบ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ และเรื่องอื่น ๆ (ตามแต่จะมีผู้เสนอ)
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของบัตรลงคะแนนสรรหา (20 พ.ย. 2566)
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 กรรมการสรรหา ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของบัตรลงคะแนนสรรหาที่ฝ่ายจัดการบรรจุซอง เพื่อจะได้นำส่งไปรษณีย์ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการให้สวัสดิการต่าง ๆ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด (20 พ.ย. 2566)
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการให้สวัสดิการต่าง ๆ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ศึกษาดูงานด้านการดำเนินกิจการและการบริหารจัดการด้านเงินลงทุนของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (20 พ.ย. 2566)
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินกิจการและการบริหารจัดการด้านเงินลงทุนของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด (20 พ.ย. 2566)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางสุภชาดา เจียรนัยกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ตามระเบียบวาระการประชุม เรื่อประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีมติไว้ รับทราบผลการตรวจสอบกิจการ เรื่องเสนอเพื่อทราบ เรื่องเสนอ เพื่อพิจารณา และเรื่องอื่น ๆ (ตามแต่จะมีผู้เสนอ)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ หลักฐาน และเอกสารการสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (30 ต.ค. 2566)
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล ประธานกรรมการสรรหา ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ หลักฐาน และเอกสารการสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พร้อมประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2567-2568
พบปะสมาชิกในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 (26 ต.ค. 2566)
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ ประกอบด้วย นายศรัณย์ จารุวัฒนพานิช นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน นางศิรินงค์ ขันเชื้อ นางหวานใจ สาแก่งทราย และนางพิศมัย หาดสืบวงษ์ เดินทางไปพบปะสมาชิกในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบข้อเสนอแนะของสมาชิก ภายใต้โครงการส่งเสริมวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด (20 ต.ค. 2566)
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางสุภชาดา เจียรนัยกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ตามระเบียบวาระการประชุม เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีมติไว้ รับทราบผลการตรวจสอบกิจการ เรื่องเสนอเพื่อทราบ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา และเรื่องอื่น ๆ (ตามแต่จะมีผู้เสนอ)
วันสุดท้ายการจัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการออนไลน์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 2 (17 ต.ค. 2566)
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 2 เป็นวันสุดท้าย โดยมีการบรรยายจากวิทยากร 2 ท่าน โดยในช่วงเช้า วิชา ความรู้เกี่ยวกับการเงินการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ โดย นางสาวปิยดา วัฒนะธรรมศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และในช่วงบ่ายรับฟัง เทคนิค วิธีการตรวจสอบกิจการ และการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ โดย นางสาวเนตรทิพย์ เฮงคราวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อบรมผู้ตรวจสอบกิจการออนไลน์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 2 (10 ต.ค. 2566)
วันที่ 10 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด จัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการออนไลน์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 2 บรรยายโดยวิทยากร 2 ท่าน วิชา เทคนิค วิธีการตรวจสอบกิจการ และการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ โดย นางสาวเนตรทิพย์ เฮงคราวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต่อด้วย วิชา การบริหารความเสี่ยง โดย นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting (10 ต.ค. 2566)
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 2 ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด กำหนดจัดให้มีการอบรม ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2566 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ วิธีการสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2563 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี และการวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการวางแผนการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด (25 ก.ย. 2566)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 นางสุภชาดา เจียรนัยกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีมติไว้รับทราบผลการตรวจสอบกิจการ เรื่องเสนอเพื่อทราบ เรื่องเสนอ เพื่อพิจารณา และเรื่องอื่น ๆ (ตามแต่จะมีผู้เสนอ)
สัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผ่ายจัดการสหกรณ์ ปี 2566 (22 ส.ค. 2566)
วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการศึกษา นำโดย นางพจนารถ เกษประคอง ประธานกรรมการศึกษา ได้ดำเนินการสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผ่ายจัดการสหกรณ์ ปี 2566 ประกอบด้วย ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมโดยมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และเงินขวัญถุงให้กับบรรดาคุณยาย ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปภัมภ์) ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองฯประสพสิน แม้นทิม และหัวหน้ารุ่งโรจน์ เจิมจรุง อดีตกรรมการสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>
เงินให้สมาชิกกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
แก่สมาชิกปกติ
ร้อยละ 6.00
 
 ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.00
 สามัญ ร้อยละ 6.00
   - สามัญปกติ ร้อยละ 5.50
   - เงินกู้ไม่เกินทุนเรีอนหุ้น ร้อยละ 5.25
   - เงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น
(โครงการ)
ร้อยละ 4.25
 
   - เงินกู้เพื่อการศึกษาต่อ
ของสมาชิก
ร้อยละ 4.00
 
   - เงินกู้เพื่อสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล
ร้อยละ 4.00
 
   - เงินกู้เพื่อสวัสดิการกรณี
เกิดอุบัติเหตุ
ร้อยละ 4.00
 
   - สินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ ร้อยละ 3.50
   - เงินกู้เพื่อชำระหนี้ในฐานะ
ผู้ค้ำประกัน
ร้อยละ 0.25
  พิเศษ
ร้อยละ 5.50
 
.
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
 
 ระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน)
 
ร้อยละ
3.00 - 4.25
 ระยะยาว (เกิน 12 เดือน
แต่ไม่เกิน 60 เดือน)
ร้อยละ
3.00 - 4.50
เงินรับฝากจากสมาชิก    
 ออมทรัพย์
ร้อยละ 1.50
 ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 1.75
 ออมทรัพย์สินเจริญ 
ร้อยละ 1.65
 ประจำ    3 เดือน 
ร้อยละ 1.50
   ประจำ    6 เดือน
ร้อยละ 1.75
   ประจำ  12 เดือน
ร้อยละ 1.75
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2016 8888 - 59 ต่อ 3114 - 3115 , 0 2628 5308 , 0 2280 2969 โทรสาร : 0 2628 5309
Add Line ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 092 267 0559 
website : http://cadcoop.cad.go.th
Email : [email protected]